pieterjanporters.be

Privacybeleid

PRIVACY POLICY PIETER JAN PORTERS BVBA

INHOUD
De informatie op deze website heeft een louter informatief karakter en kan niet beschouwd worden als bindend.
Pieter Jan Porters BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.

PRIVACY
Hoewel Pieter Jan Porters BVBA de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar Pieter Jan Porters BVBA via het internet of deze website niet beveiligd noch confidentieel is. Het verzenden naar Pieter Jan Porters BVBA of ontvangen van Pieter Jan Porters BVBA op zich van informatie via deze website of per e-mail doet daarenboven geen klanten-relatie ontstaan.
De persoonsgegevens die u door middel van deze website of per e-mail communiceert zullen verwerkt worden door Pieter Jan Porters BVBA. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden, tenzij mits uitdrukkelijke en schriftelijke vraag/opdracht van de klant. In het geval Pieter Jan Porters BVBA voor de uitvoering van haar opdrachten over een (stedenbouwkundige/administratieve) vergunning dient te beschikken en de klant Pieter Jan Porters BVBA opdracht heeft gegeven om deze vergunning(en) aan te vragen, zal Pieter Jan Porters BVBA de aan haar overgemaakte persoonlijke gegevens verwerken in de vergunningsaanvraag en zullen deze aan de bevoegde overheid worden overgemaakt.
De persoonlijke gegevens worden opgeslagen op een GDPR goedgekeurde databank.
U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.
U dient hiervoor een e-mail te sturen naar info@pieterjanporters.be met de duidelijke mededeling van de gewenste wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens.
De doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zijn:
-het uitwisselen van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
-het in acht nemen van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die Pieter Jan Porters BVBA dient na te leven;
Door uw persoonsgegevens mee te delen, geeft u Pieter Jan Porters BVBA toestemming om bovengenoemde verwerking uit te voeren.
Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om de beoogde doelstellingen te bereiken. Pieter Jan Porters BVBA behoudt zich het recht voor het huidige privacy-beleid te wijzigen. U zal de website en dit beleid dan ook op regelmatige basis dienen te raadplegen.

COOKIES
Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden genaamd cookies om de website te verbeteren. Wij gebruiken deze cookies niet om individuele bezoekers van onze site te volgen. Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Pieter Jan Porters BVBA is eigenaar van alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (meer bepaald de afbeeldingen, logo’s en teksten).
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pieter Jan Porters BVBA mag de inhoud van de website niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gekopieerd.