Privacybeleid

Wij hechten bij Pieter Jan Porters BV veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de BV Pieter Jan Porters en de bevoegde personen werkende binnen Pieter Jan Porters, met maatschappelijke zetel te Gestelhoflei 16 2820 Bonheiden met KBO nr. 0563640670.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pieter Jan Porters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Algemeen:

De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

We vragen uw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via info@pieterjanporters.be.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wijziging privacyverklaring:

Pieter Jan Porters kan de privacyverklaring wijzigen.  Mocht er een wijziging gebeuren dan zullen we hiervan melding maken op onze website.

Beveiliging van de persoonsgegevens:

wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:

  • alle personen die namens Pieter Jan Porters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Pieter Jan Porters kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

Uw rechten omtrent je gegevens:

U heeft recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. 
Vragen hierover kan u mailen naar info@pieterjanporters.be.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.   U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel+32 (0)2 274 48 00, e-mail:commission@privacycommission.be